Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w GACI odbytego w dniu 30 stycznia 2016 roku.

Wprowadzeniem Sztandaru OSP Gać i odegraniem hymnu strażackiego przez orkiestrę dętą rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Prezes druh Paweł Wajhajmer powitał zebrane druhny i druhów, oraz zaproszonych gości w osobach między innymi:

Druh Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Pan Tomasz Bury - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Druh Wiesław Kubicki - Członek Zarządu Głównego ZOSP RP Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

Pan Bogusław Kida - Z-ca Prezesa WFOŚIGW w Rzeszowie

Druh Stanisław Zając-Prezes Honorowy Związku OSP RP

Pan Jacek Pieniążek - Radny Powiatu Przeworskiego

Pani Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego TUW w Rzeszowie

Pan st. bryg. Janusz Flak-Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku

Pan podinspektor Andrzej Żygadło - Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie

Druha Grażyna Pieniążek- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Wójt Gminy

Druh Lesław Stańko- Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Przewodniczący Rady Gminy

Druh Emil Pacuła-Radny Rady Gminy

Pan płk. Stanisław Lula - emerytowany Komendant Wojewódzki PSP w Przemyślu

Pan bryg.Paweł Janas- Dowódca JRG w Przeworsku

Pan asp.sztab. Zdzisław Wójcik-redaktor czasopisma „Strażak”

Pan Zbigniew Mierzwa -Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Przeworsku

Pan Maciej Maruszak - Dyrektor Okręgowy PCK w Rzeszowie

Ks. prałat Stanisław Biegaj - Członek Honorowy OSP Gać

Ks. Wiesław Pytko - Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci

Przewodnictwo obradom objął druh Lesław Stańko. Po wyborze Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków wręczone zostały odznaczenia: Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymał dh Marek Ulman ,Brązowy Medal otrzymali druhowie Grzegorz i Łukasz Zając, Odznakę Strażak Wzorowy dh Tomasz Drozd. Dyrektor Okręgowy PCK w Rzeszowie Pan Maciej Maruszak wręczył Odznaki PCK druhom Zdzisławowi Dubielowi i Zbigniewowi Sasowi.

Frekwencja na zebraniu wyniosła 85%. Sprawozdanie z działalności za 2015 rok złożył Prezes druh Paweł Wajhajmer z którego wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci zrzesza 97 członków w tym 9 honorowych oraz 2 drużyny młodzieżowe chłopców i dziewcząt. W roku sprawozdawczym w czynie społecznym został wykonany remont sufitu i odnowienie dużej sali oraz przeprowadzone zostały niezbędne prace konserwatorsko-remontowe zarówno przy budynku jak i sprzęcie. Na potrzeby orkiestry pozyskano samochód Volkswagen, zakupiono lekki samochód ratowniczo gaśniczy Ford Custom, wyposażenie strażaków oraz dokonano zakup niezbędnego sprzętu, opału, energii, paliwa , ubezpieczeń , przeglądów. Wszystko to było możliwe dzięki dofinansowaniu: Gminy Gać, Zarządu Głównego OSP RP, Komendanta Głównego PSP, WFOŚIGW w Rzeszowie, Nadleśnictwa Kańczuga jak również środków własnych OSP.

Jednostka w roku sprawozdawczym wyjeżdżała 23 krotnie w tym 20 razy na terenie naszej gminy (5 pożarów i 15 miejscowych zagrożeń) oraz brała udział w Gminnych i Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych zajmując w grupie A-męskiej, C-kobiecej oraz MDP chłopców i dziewcząt I miejsca. Uczestniczyła w Manewrach KSRG w Dobrej oraz Manewrach Międzygminnych w Zarzeczu.

Okres kadencji lata 2011-2016 to zakup dwóch nowych samochodów średniego Man i lekkiego Ford, pozyskanie jednego używanego samochodu Volkwagen, zakup motopompy Tohatsu, narzędzi hydraulicznych Lukas, aparatów dróg oddechowych, pilarek, przecinarki, radiostacji, umundurowania bojowego i osobistego strażaków, remonty sprzętu, remonty budynku.

Sprawozdanie z działalności orkiestry złożył druh Wiceprezes Dariusz Homa przedstawiając społeczną jej działalność, która w roku 2015 koncertowała łącznie 42 razy zajmując IX miejsca na ogólnopolskim festiwalu orkiestr dętych.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium Zarządowi OSP , które przez zebranych zostało przyjęte jednogłośnie. W wyniku jawnego głosowania wybrano nowy Zarząd, którego skład przedstawia się następująco: Prezes druh Paweł Wajhajmer, Wiceprezes Naczelnik druh Andrzej Filar, Wiceprezesi druhowie: Dariusz Homa, Zbigniew Ulman, Z-ca Naczelnika druh Tomasz Adamczak, Skarbnik druh Krzysztof Machała, Sekretarz druh Jacek Kud, Kronikarz druh Andrzej Szpytma, Gospodarz druh Bogusław Dudek. Komisja Rewizyjna bez zmian-druhowie: Lesław Stańko, Wojciech Drozd, Emil Pacuła.

Walne Zebranie nadano tytuł Członka Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci płk. pożarnictwa w stanie spoczynku Stanisławowi Luli (w dowód uznania szczególnych zasług wniesionych na rzecz OSP Gać).

Zebranie zostało zakończone koncertem orkiestry dętej.

 

Galeria: