W dniu 19 marca 2016 roku w Domu Strażaka w Gaci odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w GACI.

Na ogólną liczbę 29 Delegatów w Zjeździe uczestniczyło 93% oraz zaproszeni goście w osobach:

 • Członek Zarządu Głównego ZOSP RP-dh WIESŁAW KUBICKI,

 • Prezes Honorowy ZOSP RP -dh STANISŁAW ZAJĄC

 • Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku -st.bryg. JANUSZ FLAK

 • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku -bryg. DARIUSZ HOMA

 • Przedstawiciele Senatora Pana MIECZYSŁAWA GOLBY -Pan Wojciech Bichajło i Pan Andrzej Homa

 • Radny Rady Powiatu Pan JACEK PIENIĄŻEK

 • Przewodniczący Rady Gminy Gać Druh LESŁAW STAŃKO

 • Wójt Gminy Gać Druhna GRAŻYNA PIENIĄŻEK

 • Przedstawiciel TUW Pan WIESŁAW OLBRYCHT

 • Komendant Komisariatu Policji w Kańczudze Pan nadkomisarz ROBERT PIĄTEK

 • Komendant Gminny Związku OSP RP w Gaci druh PAWEŁ WAJHAJMER

 • Prezes oddziału rejonowego PCK w Przeworsku druh TOMASZ HUC

Otwarcia Zjazdu dokonała Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w GACI druhna Grażyna Pieniążek dokonując wprowadzenia, uczczenia minutą ciszy zmarłych w okresie ostatnich 5 lat 11 druhów, wyboru przewodniczącego obrad Zjazdu, którym został druh Dariusz Homa. Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad powołane zostały komisje: Mandatowo-Wyborcza pod przewodnictwem druha Janusza Wołowca , Uchwał i Wniosków pod przewodnictwem druha Mariusza Fołty. Wręczono pamiątkowe Dyplomy za wieloletnią ofiarną i bezinteresowną służbę dla druhów którzy obecnie nie zostali wybrani przez poszczególne Walne Zebrania do składu Zarządu Oddziału Gminnego.

    W sprawozdaniu złożonym przez Prezesa druhnę Grażynę Pieniążek z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku w latach 2011-2016 Ochotnicze Straże Pożarne, których jest 6 gromadzą obecnie 259 członków czynnych. W okresie sprawozdawczym dzięki środkom finansowym z Zarządu Głównego, Komendanta Głównego, Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW, TUW-u oraz z budżetu gminy dokonano zakupu: średniego samochodu MAN w 2013 roku, lekkiego FORD CUSTOM w 2015 roku, Motopompy TOHATSU w 2011, zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS w 2012, lekkiego samochodu FORD TRANSIT dla jednostki OSP Mikulice w 2013, dla Wolicy OPELA MOVANO w 2014 roku, pozyskano samochód VOLKSWAGEN do przewozu orkiestry. Udało się zlikwidować 2 Żuki - pozostał jeszcze tylko 1. Zakupiono i pozyskano węże ssawne, 3 pompy szlamowe, 4 piły spalinowe, mundury bojowe i wyjściowe.

    Przez ostatnie 5 lat odbyły się następujące uroczystości strażackie i jubileuszowe: Zjazd Oddziału Powiatowego w Domu Strażaka w Gaci w dniu 16 października 2011 roku, Jubileusz 60-lecia OSP Wolica dnia 15 lipca 2012 roku wizyta Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza w jednostce w Gaci dnia 14 lutego 2014 roku, 25-lecie Orkiestry Dętej OSP Gać dnia 27 lipca 2014 roku, Jubileusz 110-lecia OSP Gać dnia 4 października 2015 roku oraz coroczne obchody patronki muzyki Św. Cecylii.

    Przy OSP działa orkiestra dęta wraz z grupą mażoretek , która kilkakrotnie brała udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP i w 2015 roku zajęła IX miejsce na 19 najlepszych strażackich orkiestr w kraju, których mamy w Polsce ponad 800 a w okresie 26 lat wystąpiła 650 razy w czasie uroczystości organizacyjnych, religijnych, świąt państwowych i rodzinnych.

W wyniku jawnych wyborów Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się następująco:

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

GRAŻYNA PIENIĄŻEK

2.

Wiceprezes

LESŁAW STAŃKO

3.

Wiceprezes

KRZYSZTOF MACHAŁA

4.

Komendant gminny

PAWEŁ WAJHAJMER

5.

Z-ca Komendanta

ANDRZEJ FILAR

6.

Sekretarz

JACEK KUD

7.

Skarbnik

TOMASZ KUŹNIAR

8.

Członek

LESZEK BORCZ

9.

Członek

PAWEŁ BORCZ

10.

Członek

BARTŁOMIEJ DULIBAN

11.

Członek

WIESŁAW FOŁTA

12.

Członek

DARIUSZ HOMA

13.

Członek

DAMIAN HOMIK

14.

Członek

WIESŁAW HOMIK

15.

Członek

ŁUKASZ JARZĘBAK

16.

Członek

PAWEŁ KOJDER

17.

Członek

JANUSZ SZCZEPAŃSKI

18.

Członek

STANISŁAW ZAJĄC

 

Galeria: