Walne Zebranie Sprawozdawcze 31.01.2015r.

W dniu 31.01.2015r. w Domu Strażaka w Gaci odbyło się walne zebranie sprawozdawcze.

Porządek obrad:

 • Otwarcie zebrania, powitanie członków OSP i zaproszonych Gości
 • Poświęcenie i przekazanie samochodu Volkswagen Transporter
 • Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 • Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP
 • Sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej
 • Przedstawienie planu działania na rok bieżący
 • Dyskusja nad sprawozdaniami i planem działania
 • Wniosek o udzielenie absolutorium
 • Podjęcie uchwał
 • Zakończenie zebrania
 • Koncert Orkiestry Dętej

 

Podczas walnego zebrania sprawozdawczego:

 • przyjęto sprawozdanie z działalności za rok 2014
 • przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2014
 • przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • udzielono absolutorium Zarządowi OSP w Gaci
 • zatwierdzono plan działalności i plan finansowy na rok 2015
 • ustalono wysokość składki członkowskiej na rok 2015 w wysokości 30zł
 • zatwierdzono do realizacji następujące wnioski zgłoszone do dyskusji:
  • nadano tytuł Członka Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci st. bryg. Romanowi Petrykowskiemu w dowód uznania szczególnych zasług wniesionych na rzecz OSP w Gaci

 

http://www.ospgac.pl/galeriaszczeg/57

Powrót